پایگاه خدمات و خرید و فروش مستقل شهری
الصاق عکس به آگهی با استفاده مستقيم از دوربين تلفن هوشمند